ردیف نام گروه محصولات و خدمات
1
برون سپاري و پذيرش خدمات
مشاهده خدمات این گروه(6)
2
بسته بندي گياهان دارويي
مشاهده خدمات این گروه(2)
3
پودرهاي دارويي
4
توليد تكميلي گياهان دارويي
مشاهده خدمات این گروه(3)
    انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
    انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶